Osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje imaju mogućnost da se liječe, izvrše operativne zahvate i rehabilituju u 20 privatnih zdravstvenih ustanova i da stomatološke usluge dobiju u 146 stomatoloških ordinacija sa kojima su sklopljeni ugovori u 2017. godini. Prema pravilniku Fonda za zdravstveno osiguranje, pacijenti koji ne mogu da ostvare zdravstvenu zaštitu u javnim ustanovama u roku od 30 ili 15 dana (za slučajeve gdje je potrebno bolničko liječenje) imaju pravo da sa ucutom odu u privatne ambulante koje su sklopile utovor sa Fondom. Fond na taj način, kako je predviđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obezbjeđuje liječenje na sekundarnom i tercijarnom nivou.

Specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge iz oftalmologije omogućene su u 11 specijalističkih ambulanti: PZU “Radojević Podgorica, “Dr Jovović Podgorica, dnevna bolnica “Optimal Podgorica, bolnica “Kodra Podgorica, PZU “Lens komerc Podgorica, PZU “OKO vmmm Podgorica, PZU “Oftalens dr Koturović Podgorica, Optika okulus, PJ Očna ordinacija “Dr Marina Bar, Specijalistička ambulanta iz oftalmologije “Vid Bar, PZU ,Dr Lutovac Berane i Specijalistička ordinacija “Vista Nikšić.

Iz oblasti oftalmologije specijalističke ambulante su dnevna bolnica “Optimal i PZU “Lens komerc Podgorica, kao i specijalistička ambulanta iz dječije oftalmologije PZU “Borović Podgorica navodi se u odluci Fonda za zdravstvo.

U oblasti kardiologije građani imaju mogućnost da se liječe u specijalističkim ambulantama bolnice “Kodra i “Novokard Novosel u Podgorici.

Specijalističke preglede iz oblasti reumatologije za osiguranike sprovodi PZU “Inter medika iz Herceg Novog, a usluge liječenja iz oblasti gastroenterologije bolnica “Kodra, kao i Specijalistička ambulanta za vaskularnu hirurgiju “Medikal centar iz Podgorice. Iz oblasti urologije specijalističke preglede vrši bolnica “Kodra Podgorica, a radiološku dijagnostiku – magnetna rezonanca PZU “Hipokrat iz Podgorice navode iz Fonda.

Usluge liječenje steriliteta vrše četiri zdravstvene ustanove sa asistiranim reproduktivnim tehnologijama.

-Postupke vantjelesne oplodnje vrše bolnice “Kodra, “Lajf, “Ars medika iz Podgorice i “Humana reprodukcija iz Budve. Zdravstvena ustanova iz oblasti patološke anatomije i histologije je PZU “Kuliš medikal Podgorica. Zdravstvenu zaštitu na sekundarnom i tercijarnom nivou bolničke usluge iz oblasti oftalmologije pružaju bolnice “Optimal i “Kodra Podgorica.

Bolničko liječenje iz oblasti ortopedije i liječenje hiperbaričnom oksigenom terapijom sprovodi se u “Kodri” navodi se u odluci.

Iz “Kodre je saopšteno daje u toj ustanovi angažovan visoko stručan i profesionalan ljekarski kadar koji garantuje kvalitet medicinske usluge, diskreciju, brzinu i individualnu pažnju.

Iz Ministarstva zdravlja “Danu je saopšteno da je prioritetan zadatak Ministarstva zdravlja obezbjeđivanje uređenog i efikasnog zdravstvenog sistema, na stabilnim finansijskim osnovama, u čijem je središtu pacijent.

“To želimo postići podizanjem kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenta, reformom farmaceutske politike, nastavkom započetih i uvođenjem novih preventivnih programa, smanjenjem nezadovoljstva građana pruženim zdravstvenim uslugama, skraćivanjem vremena čekanja na medicinske procedure i intervencije, edukacijom i stručnim osposobljavanjem, kako ljekara, tako i srednjeg medicinskog kadra na svim nivoima zdravstvene zaštite, efikasnijim korišćenjem zdravstvenih tehnologija, efikasnijim upravljanjem finansijskim resursima i poboljšanjem standarda zaposlenih u zdravstvenom sistemu.

Donijeli smo i plan specijalizacija u svim zdravstvenim ustanovama za narednih pet godina. U crnogorskom zdravstvenom sistemu radi 1.647 ljekara, od čega 1.087 specijalista i 93 užih specijalista. Na stručnom specijalističkom usavršavanju nalazi se 405 ljekara, dok su na užem specijalističkom usavršavanju 62 ljekara. Povratkom tih ljekara sa edukacije u zdravstveni sistem, smatramo da će se ojačati svi segmenti pružanja zdravstvenih usluga”, naveli su iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog resora podsjećaju da je u toku i rad na projektu rasterećenja Kliničkog centra Crne Gore, i to kroz jačanje kadrovskih i tehnoloških kapaciteta svih regionalnih bolnica, sedam opštih bolnica i tri specijalne bolnice. Zakonom o budžetu za 2017. godinu iz kapitalnog budžeta predviđeno je gotovo 12 miliona eura za kupovinu nove medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove.

“Ministarstvo zdravlja je izradilo pravilnik o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu sačiniti liste za zakazivanje, kao i o načinu i postupku sačinjavanja lista. Uz pravilnik smo pripremili i uputstvo za upućivanje pacijenata sa primarnog nivoa zdravstvene zaštite na sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite, koji će pomoći ljekarima u toku početnog dijela implementacije pravilnika. Pravilnik sadrži i vrste zdravstvenih usluga čiji stepen hitnosti dozvoljava da se zdravstvena usluga može pružiti u roku dužem od 30 dana, za koje se sačinjavaju liste za zakazivanje”, saopšteno je iz ministarstva.

U skladu sa pravilnikom, Fond radi sprovođenja utvrđenog obima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama i isporučiocima medicinskotehničkih pomagala o pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

“Fond zaključuje ugovor sa davaocem usluga primarne zdravstvene zaštite na osnovu broja i starosne strukture osiguranih lica kojima se pruža zdravstvena usluga, programa pružanja preventivne zdravstvene zaštite, programa pružanja zdravstvenih usluga prema vrstama, dostupnog pružanja zdravstvenih usluga osiguranim licima, na koje, po pravilu, osigurano lice ne može da čeka duže od 15 dana, cijena po vrstama zdravstvenih usluga, informatičke podrške koja omogućava evidenciju i fakturisanje pruženih usluga prema potrebama”, precizirano je u pravilniku.

Kako se dalje navodi u tom dokumentu, u cilju praćenja kvaliteta rada, davalac usluga iz člana 2 pravilnika dužan je da vodi evidenciju o broju pruženih preventivnih zdravstvenih usluga djeci do 18 godina života, licima starijim od 18 godina života i ženama i o ostalim preventivnim uslugama, u skladu sa uredbom o obimu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

“Davalac usluga je dužan da vodi i evidenciju o broju prvih i ponovnih pregleda pruženih osiguranim licima i o njihovom međusobnom odnosu, o broju i vrijednosti propisanih ljekova na recept osiguranim licima, o broju naloga za ampuliranu terapiju i vrijednosti utrošenih ljekova i medicinskih sredstava, o broju uputa za laboratoriju i procentu laboratorijskih nalaza u okviru referentnih vrijednosti od ukupnih uputa za laboratoriju, o broJU uputa na konsultativno-specijalističke preglede kod i van davaoca zdravstvenih usluga u odnosu na broj osiguranih lica i prvih i ponovnih pregleda, o broju uputa za bolničko liječenje, o broju uputa na RTG i ultrazvučne pretrage i procentu nalaza bez patoloških promjena. Dužni su da vode i evidenciju o procentu kućnih posjeta u odnosu na ukupan broj prvih i ponovnih pregleda”, navedeno je u pravilniku.

Na spisku 146 stomatologa

Nakon zatvaranja stomatoloških ambulanti u većini javnih ustanova, građani imaju mogućnosg da popravljaJu zube u 146 privatnih ambulanti sa kojim je Fond sklopio ugovore za 2017. godinu.

“Fond zaključuje ugovor sa davaocem usluga stomatološke zdravstvene zaštite na osnovu kriterijuma iz člana 2 ovog pravilnika i kriterijuma pružanje hitne stomatološke pomoći. Sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom osigurano lice treba da se javi u područnu filijalu Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje ili u stomatološkoj ambulanti u kojoj želi da izabere doktora stomatologa. Izbor doktora stomatologa je obaveza osiguranog lica u okviru prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu na teret sredstava zdravsgeenog osiguranja. Izbor doktora stomatologa vrši se potpisivanjem izjave o izboru doktora stomatologa. Niko nema pravo da osiguranom licu sugeriše ili bira stomatologa jer je to njegovo isključivo pravo”, navodi se u pravilniku.

Izbor doktora stomatologa vrši se najmanje na godinu dana.

“U propisanim slučajeeima osigurana lica mogu izvršiti promjenu izabranog doktora stomatologa i prije isteka roka od godinu dana. Izbor doitora stomatologa za djecu do 18 godina ili osigurana lica pod starzteljstvom vrši roditelj ili staratelj. Izuzetno, studenti, žene u tonu trudnoće, licz oboljela od epilelsije, multipla skleroze. mišićie distrofije, cerebralne paralize, paraplegije i kvadriplegije, mentalno oboljela i lica ometena u razzoju, u snladu sa kriterijumima regulisanim posebnim propisima, slijepa i gluva lica, biraju doktora stomatologa isključivo u područnoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivališta ili prijave na zdravstveno osiguranje, uz odgovarajući dokbz (potvrda o statusu ili stanju osiguranog lica i dr.)”, piše u pravilniku.

Related Post

Ostavi komentar