Prema analizi Fonda za zdravstveno osiguranje o obimu rada i korišćenja kapaciteta Kliničkog centra i opštih bolnica, koja pokazuje da preko 30 odsto (697 kreveta) posteljenog fonda nije bilo iskorišćeno u 2017. godini. U analizi Fonda se ističe da se proces rada bolničke zdravstvene zaštite sagledava kroz obim rada, odnosno koršpćenja kapaciteta bolnica, kao što je broj ispisanih bolesnika, broj bolničkih dana, prosječna dužina bolničkog liječenja, iskorišćenost posteljnog fonda. Na drugoj starni, tokom čitave godine imamo žalbe pacijenata i građana na dužinu čekanja na pregled i dijagnostičke pretrage, što je pokazao i izvještaj o radu Ministarstva zdravlja za prošlu godinu, prema kojem je uputilo prigovor 1.200 pacijenata.

“Bitan pokazatelj rada bolnica je i iskoršpćenost posteljnog fonda, koja je u 2017. godini bila 69,73 odsto. To znači da je od ukupno 2.302 postelje, u prosjeku dnevno bilo slobodno 697 postelja. Prosječan broj usluga na dnevnom nivou je izračunat na osnovu efektivnih radnih dana koji je 230, tj. nijesu uračunati neradni dani, piše Dan.

Prema analizi, vidi se da je u 2017. godini, u bolničkim zdravstvenim ustanovama liječeno 77.774 pacijenata, od čega je 46,96 odsto u opštim bolnicama, 45,16 procenta u Kliničkom centru CG, i 7,88 u specijalnim bolnicama. Ukupno ostvareni broj bolničkih dana je 585.856, sa prosječnom dužinom liječenja 7,53 dana, koja je najveća kod specijainih bolotca (24,16), dok je najmanja u Kliničkom centru (5,43) ističu u analizi.

Iz Fonda objašnjavaju da je u opštam bolnicama dnevno slobodno bilo 375 postelja (35,66 odsto), u Kliničkom centru 218 postelja (29,44) i kod specijapnih bolnica 104 (20,35 odsto).

“Jedan od značajnijih pokazatelja efikasnosti rada bolnica predstavlja broj i složenost urađenih operacija. U toku 2017. godine na nivou svih bolnica je urađeno ukupno 21.755 operacija ili 94,59 operacija u toku dana, od čega u Kliničkom centru 60,69 odsto (57,40 dnevno), u opštim bolnicama 35,89 (33,94 dnevno) i 3,42 procenta u Specijapnoj bolnici Risan (3,24 dnevno). U Kliničkom centru je pored 13.203 operacija urađeno i 2.475 malih hirurških intervencija. Analizirajući broj urađenih operacija po bolnicama, uočavamo da je najviše operacija urađeno u Kliničkom centru i to 57,40 operacija dnevno (60,69 odsto), a najmanje u Opštoj bolnici Pljevlja (2,28 dnevno)”, navode u analizi.

Direktor Fonda Sead Čirgić ističe za Dan da propisima koji definišu Mrežu zdravstvenih ustanova nije definisan broj kreveta po pojedinim zdravstvenim ustanovama, već zdravstvene ustanove samostalno organizuju rad i vrše procjenu potrebnih kapaciteta.

“Zakonom je definisano i da opšta bolnica obavlja najmanje djelagnosti hirurgije, interne medicine, pedijagrije, ginekologije i akušerstva za koje obrazuje odjeljenja, dok specijalne bolnice obrazuju odjeljenja za određene vrste bolesti. Shodno navedenom, obaveza zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, a koje su sastavni dio zdravstvene mreže, je da obezbijede potrebne kapacitete za bolničkom zdravstvenom zaštitom osiguranih lica sa područja koje gravitira pojedinoj bolnici. Sem posteljnih kapaciteta, za pružanje zdravstvene zaštite neophodan je medicinski kadar, a bitna je i patologija bolesti, koja određuje i opterećenost pojedinih kreveta po bolnicama, odnosno pojedinim odjeljenjima. Cilj je svakako da postojećih kapaciteta buce u većoj mjeri u funkciji, ali najveći dio troškova sistema prouzrokuju zarade zaposlenih, ljekovi i medicinska sredstva koji su neophodni za liječenje i održavanje dijagnostičke opreme”, rekao je Čirgić.

Čirgić kaže da će kroz izmjenu načina plaćanja akutnog bolničkog, tj. uvođenjem novog načina plaćanja po dijagnostički srodnim grupama-DRG, čija je primjena predviđena od 2019. godine, biti riješen sistemski problem plaćanja kapaciteta umjesto usluga.

“Novi sistem plaćanja će zdravstevene ustanove motivisati na racionalno ponašanje zbog čega će same korigovati broj postelja, zavisno od stvarnih potreba. Naime, Fond će vršiti plaćanje po stvarno pruženim uslugama, bez obzira na kapacitete sa kojima ustanova raspolaže. To će usloviti bolju preraspodjelu kapaciteta u okviru svake zdravstvene ustanove, kako bi svaki raspoloživi krevet bio stavljen u funkciju i obezbijedio ustanovi potrebna sredstva”, zaključio je Čirgić.

Ostavi komentar