Glavna sestra na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Marijana Bogavac podnijela je ostavku zbog smjene direktora Vojislava Miketića i razrešenja kolega nakon zamjene bebe u porodilištu Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), piše Dan.

Prem­a ­saz­nanj­im­a tog lista ­iz­ KCCG, ­men­adžm­ent te­ ustanove­ ni­ nakon dvij­e sedm­ic­e­ od­ zamjen­e ­beb­a ­u por­od­il­iš­tu nij­e­ imen­ov­ao­ nov­og­ dir­ektor­a­ Klin­ik­e­ za­ gin­ek­ol­ogij­u­ i­ akuš­ers­tvo,­ već­ tom jed­in­ic­om­ i­ dalj­e­ ruk­ov­odi­ med­ic­ins­ka­ dir­ekt­or­ic­a Snež­an­a­ Raspopović.­

Bo­ga­vac je pod­ni­je­la ostav­ku u znak so­li­dar­no­sti sa ko­le­ga­ma sa ko­ji­ma je sva­ko­dnev­no di­je­li­la radne zadatke.

Tro­je lje­ka­ra od­bi­lo je ime­no­va­nje na tu funk­ci­ju zbog op­šte ne­si­gur­no­sti i pri­ti­ska na lje­ka­re u KCCG.

Me­nadž­ment KCCG raz­ri­je­šio je 17. ma­ja na­čel­ni­ka odje­lje­nja za ter­min­sku no­vo­ro­đen­čad Azru Be­go­vić i glav­nu se­stru An­đel­ku Du­jo­vić, dok je pro­tiv me­di­cin­ske se­stre Ž.R. pod­ne­se­na kri­vič­na pri­ja­va zbog sum­nje da se u slu­ča­ju za­mje­ne be­ba „ra­di o sa­bo­ta­ži, a ne o slu­čaj­nom pro­pu­stu”.

Ostavi komentar