Avastin lijek se može naći kao koncentrat za rastvor za infuziju, injekcija za oko i u vidu tableta.

Aktivna supstanca je bevacizumab. Bevacizumab je rekombinantno humanizovano monoklonsko antitijelo koje je proizvedeno tehnikom DNK u ćelijama jajnika kineskog hrčka.
Upotreba i terapijske indikacije

Avastin (bevacizumab) u kombinaciji sa hemioterapijom na bazi fluoropirimidina koristi se za terapiju bolesnika sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma. Kombinovan sa paklitakselom ili docetakselom primjenjuje se u prvoj liniji terapije kod pacijenata sa metastatskim karcinomom dojke.

Avastin je, uz hemioterapiju indikovan za terapiju kod pacijenata sa neresektabilnim uznapredovalim, metastatskim ili recidivirajućim nesitnoćelijskim karcinomom pluća.

Avastin je takodje indikovan za prvu liniju terapije kod pacijenata sa uznapredovalim i/ili metastatskim karcinomom bubrega.

Doziranje

Avastin se mora davati pod nadzorom ljekara, a preporuka je da terapija traje do progresije osnovne bolesti. Smanjenje doze u slučaju neželjenih efekata se ne preporučuje. Ipak, ako je indikovano, terapiju treba ili prekinuti ili privremeno obustaviti.

Kod metastatskog karcinoma kolona ili rektuma, preporučena doza u vidu intravenske infuzije je ili 5mg/kg tjelesne težine ili 10 mg/kg tjelesne težine za davanje jednom u 2 nedjelje, ili 7,5 mg po kilogramu tjelesne težine ili 15 mg po kilogramu kg tjelesne težine, ako se daje jednom u 3 nedjelje.

Kod metastatskog karcinoma dojke, preporučena doza je 10mg/kg tjelesne težine i daje se jednom u 2 nedjelje ili 15mg/kg tjelesne težine ako se daje jednom u 3 sedmice u vidu intravenske infuzije.

Kod uznapredovalog karcinoma bubrega preporučena doza je 10 mg/kg tjelesne težine i i daje se jednom u 2 nedjelje kao intravenska infuzija.

Način primjene

Početnu dozu treba davati u trajanju od 90 minuta u vidu intravenske infuzije. Ako se prva infuzija dobro podnosi, druga infuzija se može dati u trajanju od 60 minuta. Ako se i ona dobro podnosi, sve naredne infuzije se mogu davati u trajanju od 30 minuta.

Kontraindikacije
  • Preosjetljivost na aktivnu supstancu ili pomoćne materije,
  • Preosjetljivost na ćelijske proizvode jajnika kineskog hrčka,

Nuspojave i neželjena dejstva

Kada se liječe lijekom Avastin, pacijenti mogu biti u pojačanom riziku za razvoj gastrointestinalnih perforacija. Kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma, treba biti posebno oprezan. Takodje, pacijenti mogu biti u povećanom riziku za razvoj fistula.

Avastin može nepovoljno da djeluje na proces zarastanja rana. Terapiju ne treba počinjati najmanje 28 dana nakon većih operacija, ili sve dok rana skroz ne zaraste. Povećana pojava hipertenzije zabilježena je kod pacijenata koji se liječe Avastinom. Mjere opreza potrebne su kod pacijenata koji imaju neku od sljedećih dijagnoza: Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije, proteinuriju, arterijsku tromboemboliju, vensku tromboemboliju, hemoragiju, plućna hemoragiju/hemoptizu, kongestivnu srčanu insuficijenciju, neutropeniju i infekcije.

Pacijenti mogu biti pod rizikom od razvoja reakcija pri primjeni infuzije pa se preporučuje pažljivo praćenje pacijenta tokom i posle primjene lijeka.

Prijavljene su izvjesne neželjene reakcije kao što su infektivni endoftalmitis, intraokularno zapaljenje kao što je sterilni endoftalmitis, uveitis i viritis, ablacija mrežnjače, oštećenje pigmentnog epitijela mrežnjače, povećanje intraokularnog pritiska, intraokularno krvarenje…

Najčešće zabilježene neželjene reakcije na lek bile su hipertenzija, umor ili astenija, dijareja i bol u abdomenu.

Napomena

Žene u reproduktivnom periodu treba da koriste kontracepciju u toku i do 6 mjeseci poslije liječenja. Žene moraju prestati da doje tokom terapije i još najmanje 6 mjeseci po poslednjoj dozi Avastina. Takodje, bevacizumab, može imati negativan uticaj na plodnost žene.

Kod bolesnika liječenih Avastinom zabilježena je povećana incidencija hiperetenzije. Bezbjednost primjene lijeka Avastin kod djece i adolescenata nije utvrdjena.

Avastin i vid

Senilna makularna degeneracija, najčešći je uzrok sljepoće nakon 55 godina starosti. Simptomi se primjećuju prilikom čitanja, vožnje automobilom i gledanja televizije.

Ubrizgavanjem lijeka u oko, pacijentu se vraća vid na određeni period i on ponovno normalno funkcioniše kao i ranije. Ova bolest se rijetko javlja kod mlađe populacije, a zahvat je ambulantan i gotovo bezbolan.

Jedan od načina stavljanja bolesti pod kontrolu je davanje intravitrealnih Avastin injekcija za oči, kojima pacijenti s razlogom pripisuju epitet “spasonosne”.

Ovaj tekst je informativnog karaktera. Prije upotrebe detaljno proučiti uputstvo za upotrebu. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetovati se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ostavi komentar