Metabolička acidoza predstavlja stanje u kome je snižena koncentracija standarnih bikarbonata. Nastaje zbog gubitka bikarbonata iz tjelesnih tečnosti ili zadržavanja jona vodonika.

Uzroci nastanka
Uzroci metaboličke acidoze su bubrežna insuficijencija, dijabetesna ketoacidoza, laktička acidoza, intoksikacija nekim lijekovima (metanol, salicilati, etilenglikol) i renalna tubulska acidoza.

Klinička slika
Klinički, stanje metaboličke acidoze se manifestuje dubokim respiracijama (Kussmaulovo disanje), koje dovode do respiratorne alkaloze kao kompenzatornog mehanizma. (Ukoliko nastupi metabolička alkaloza nastaju poremećaj svijesti, hipokalijemija i sniženje jonizovanog kalcijuma sa parestezijama i tetanijom.)

Dijagnoza
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničekse slike, laboratprojskih nalaza (određivanja bikarbonata, pCO2 i pH krvi).

Liječenje
Liječenje podrazumijeva parenteralnu primjenu bikarbonata. Bikarbonati se pažljivo daju jer prekomjerna korekcija – hiperalkalizacija može da dovede do tetanije, grčeva, srčane aritmije i povećane produkcije laktata.