U prvih šest mjeseci 2019. godine crnogorski zaštitnici prava pacijenata primili su ukupno 2.073 pritužbe pacijenata koje su se uglavnom odnosile na kvalitet zdravstvene zaštite, postupke zdravstvenih radnika, te dužinu čekanja na pregled, kazali su Dnevnim novinama iz resora na čijem čelu Kenan Hrapović. To je za 569 prigovora više u odnosu na cijelu 2018. godinu kada su crnogorske zdravstvene ustanove i ministarstvo zdravlja ukupno primili 2.642 pritužbe pacijenata.

Najviše pritužbi građani su imali na Klinički centar, podgorički Dom zdravlja i barsku Opštu bolnicu, dok na adrese domova zdravlja Mojkovac, Cetinje, Ulcinj, Bar i Rožaje, Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik i Zavoda za transfuziju krvi ove godine, kako su rekli, nije stigao nijedan prigovor.

“U prvoj polovini 2019. godine zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja podnijeto je ukupno 2.073 prigovora pacijenata, od čega je 2.013 pritužbi podnijeto zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama, a 60 Ministarstvu zdravlja”, saopštili su iz Ministarstva i dodali da je tokom prošle godine bilo ukupno 2642 pritužbe u zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja.

Zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama je od 1. januara do 30. juna 2019. godine podnešeno 2.013 prigovora koji su se, kako se navodi, najvećim dijelom odnosili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika ili saradnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i organizaciju rada zdravstvenih službi.

“Ako se pogledaju podaci o prigovorima u odnosu na zdravstvene ustanove, najveći broj prigovora se odnosio na Klinički centar Crne Gore (1.275), zatim Dom zdravlja Podgorica (592) i Opštu bolnicu Bar (23)”, naglasili su iz Ministarstva i objasnili da te ustanove pružaju najveći broj usluga na godišnjem nivou i proporcionalno tome imaju i najveći broj prigovora.

Ministarstvu zdravlja od 1.januara do 30. juna ove godine podnijeto je 60 prigovora na rad zdravstvenih ustanova od čega, kako su rekli, 31 na kvalitet zdravstvene usluge, 14 na vrijeme čekanja na zdravstvenu uslugu, pet na postupak zdravstvenog radnika ili saradnika, jedan na organizaciju zdravstvene službe i devet na ostalo.

“U domovima zdravlja Mojkovac, Cetinje, Ulcinj, Bar, Rožaje, kao i Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Brezovik i Zavodu za transfuziju krvi u navedenom periodu nije bilo pritužbi građana”, istakli su iz Ministarstva i naglasili da po zahtjevima i pritužbama pacijenata, a u svakodnevnoj komunikaciji sa zdravstvenim institucijama, Ministarstvo zdravlja odmah reaguje.

Zdravstvene ustanove pisano, kako su objasnili, po zahtjevu Ministarstva zdravlja ili pacijenta, nakon utvrđivanja svih okolnosti za pojedinačne slučajeve informišu Ministarstvo zdravlja o ishodu i preduzetim radnjama nakon čega ministarstvo o tome obavještava pacijenta koji je podnio prigovor.

“Najveći broj pritužbi građani Ministarstvu zdravlja iznesu putem telefona i najveći dio se na dnevnoj osnovi rješava. U dva slučaja Ministarstvo zdravlja je uputilo urgenciju zdravstvenim ustanovama, jer nijesu u roku odgovorile na traženi zahtjev pacijenta, odnosno Ministarstva zdravlja. U jednom slučaju Ministarstvo zdravlja je, na osnovu pritužbe građanina, pokrenulo postupak vanredne eksterne kontrole kvaliteta stručnog rada, a u jednom slučaju direktor zdravstvene ustanove pokrenuo je disciplinski postupak protiv ljekara”, pojasnili su iz Ninistarstva.

Sve aktivnosti i reformski procesi koji se sprovode u zdravstvenom sistemu i Ministarstvu zdravlja, dodaju, imaju za cilj zadovoljnog pacijenta i korisnika usluga.

“Ministarstvo zdravlja u kontinuitetu poziva pacijente da nam iznose stavove i eventualne probleme sa kojima se suočavaju u zdravstvenim ustanovama, kako bismo manjkavosti u sistemu otklanjali i učinili ga bezbjednijim, efikasnijim i dostupnijim, a kvalitet pružanja zdravstvenih usluga podigli na viši nivo”, kazali su iz Ministarstva.

Oni podsjećaju da Zakon o pravima pacijenata propisuje da pacijent, kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove ili zaštitniku prava.

“Po prigovoru pacijenta direktor ili zaštitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora. Pacijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora i Ministarstvu zdravlja. Prigovori koje dobije Ministarstvo se prosljeđuju zdravstvenim ustanovama na koje se odnose, radi utvrđivanja činjeničnog stanja i preduzetih mjera, o čemu pacijent bude obaviješten”, naveli su iz Ministarstva i dodali da direktori zdravstvenih ustanova ministarstvu podnose redovne kvartalne i godišnje izvještaje o podnijetim prigovorima pacijenata.

Tokom prošle godine bilo je ukupno 2642 pritužbe u zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja.

Ostavi komentar